Szkoła Polska

przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

WITAMY W POLSKIEJ SZKOLE

PROGRAM

 

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

 

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:

 • szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • liceum ogólnokształcącego.

 

Nauka w szkole jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców.

 

Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

NASZE PROPOZYCJE

 

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczanie obejmuje następujące przedmioty:

 

 • edukacja wczesnoszkolna w kl. I-III sp.
 • język polski
 • wiedzę o Polsce, która zawiera wiadomości z zakresu: historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie

 

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu:

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

 

Wszyscy uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej, w której oferujemy szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych.

 

Uczniom naszym wydajemy legitymację szkolną mającą ważność na terenie Polski.

 

 

CO ROBIMY OPRÓCZ NAUKI

 

Nasi uczniowie uczestniczą aktywnie w wielu wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i patriotycznych, m.in biorą udział:

 

 • w warsztatach temetycznych organizowanych przez Konulat Generalny dla dzieci polonijnych, nie obiętych nauczniem w SPK w Hamburgu
 • w projekcjach filmów polskich i w spotkaniach z ich twórcami
 • w uroczystościach  rocznicowych organzowanych przez Konsulat Generalny i Polską Misję Katolicką  w Hamburgu
 • w spotkaniach autorskich z pisarzami książek dla dzieci i młodzież
 • w edukacyjno-poznawczych wycieczkach szkolnych.

 

W szkole jest wydawana, dwa razy w roku, gazetka szkolna „Kujon”, całkowicie redagowana przez dzieci i młodzież.

 

Do naszego kalendarza wpisane są na stałe takie uroczystości jak:

 

 • pasowanie na ucznia
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • uroczystości zakończenia klas progowych tj VI sp, III gimn. i III lo.

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY POLSKIEJ W HAMBURGU

 

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest realizowanie obowiązku szkolnego w Niemczech. Każdy nowy uczeń przy zapisie do szkoły powinien przedstawić zaświadczenie ze szkoły miejscowej.

 2. Przyjęcie do konkretnej klasy następuje na podstawie świadectwa ze szkoły w Polsce lub rozmowy klasyfikacyjnej.

 3. Zapisy odbywają się od 4-go maja do końca czerwca osobiście lub przez e-mail. W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc.

 4. W przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do Szkoły Polskiej w innym niż podany wyżej terminie, w miarę posiadanych miejsc wolnych.

 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są przedstawić:
  - nr PESEL dziecka lub nr paszportu niemieckiego
  - dokument  tożsamości rodziców (do wglądu)  
  - metryka urodzenia dziecka
  - adres zameldowania
  - zaświadczenie ze szkoły niemieckiej
  - ostatnie świadectwo lub kopię arkusza ocen z Polski

 6. Dzieci, które ukończyły 6 lat i rozpoczęły naukę w szkole niemieckiej, mogą podjąć naukę w klasie I.

© 2018 Szkola Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

spk.hh@freenet.de

hamburg@orpeg.pl
www.szkola-polska-hamburg.de

Polnische Schule · Fraenkelstr. 3
22347 Hamburg

Tel. / Fax.: 040 / 20 55 81

pn. / wt. / śr. / czw. 16.00 - 20.00